SEFAB, definierar Hållbarhet (CSR=Corporate Social Responsibility) som vårt ansvar för effekterna av våra
beslut och aktiviteter på samhälle och miljö så att dessa, genom ett öppet och etiskt agerande:

överensstämmer med hållbar utveckling inklusive samhällets välfärd tar hänsyn till intressenters förväntningar följer gällande lagstiftning och är i enlighet med normer och förhållningssätt genomsyrar företaget och integreras i vår verksamhet.

Ansvarsfullt företagande

SEFAB är en totalentreprenör inom bygg. Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar både samhälle och miljö omkring oss och det innebär att vi har och tar ansvar för att ställa krav på oss själva likväl som på våra leverantörer och
underentreprenörer. Vi tror också på att frivilligt arbeta för att främja hållbar utveckling och företagets samhällsansvar.
SEFABs dagliga kontakt med leverantörer och underentreprenörer sker alltmer digitalt och detta kombinerat med
kundernas och samhällets ökade fokus på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sociala orättvisor, har inneburit att företaget infört en uppförandekod. Den beskriver de krav och förväntningar som ställs på såväl den egna organisationen som på underentreprenörerna och leverantörerna.

SEFABs uppförandekod stödjer FN:s Global Compact och dess principer utgör grunden för vår Hållbarhetspolicy.
Uppförandekoden revideras årligen och ses över vid behov. Ytterst ansvarig för detta är ledningsgruppen.
Hållbarhetspolicyn formulerar de etiska krav vi har på oss själva på SEFAB samt de krav som vi ställer på våra
affärspartners. Policyn används som styrmedel vid tecknande av externa avtal.

SEFAB vill:
arbeta för goda arbetsförhållanden, god hälsa/säkerhet, en god arbetsmiljö
ta hänsyn till risker, sett ur ett miljöperspektiv
arbeta för att minimera de negativa konsekvenserna på den yttre miljön
ställa krav på och stötta leverantörer och genom dialog se till att uppförandekod efterföljs
SEFAB ställer motsvarande krav på medarbetare, underentreprenörer och leverantörer att respektera och ställa sig bakom principerna i Global Compact ( www.unglobalcompact.org ).

Efterlevnad

Alla chefer är inom sitt ansvarsområde skyldiga att säkerställa att medarbetare och affärspartners är införstådda med och agerar enligt innehållet i denna policy. Vi utgår ifrån att våra kunder och samarbetspartners delar vår ambition att agera som ett ansvarsfullt företag i en global gemenskap som harmoniserar med allmänt erkända etiska principer för
affärsmässighet.

Docid 1178:2
Skapat av Anestis Nikolaidis
Skapat 2019-11-20
Godkänt av – Per Furuheim
Godkänt 2019-11-20
SEFA -» Hållbarhet