SEFABs miljöarbete ska vara förebyggande, återkommande och ska ständigt utvecklas och förbättras. Miljöarbetet ska
bedrivas systematiskt och strukturerat, där lagar och andra krav ska utgöra miniminivån i allt arbete för hållbar utveckling.

Engagemang och kunskap hos chefer och medarbetare är en förutsättning för att detta arbete ska vara framgångsrikt.
SEFAB har arbetat målmedvetet med miljö under många år och sedan 2014 utvecklat ett eget ledningssystem Projektnöjdhet, som är baserat på ISO-standarden ISO 14001:2015.