Med kvalitet i fokus

Kvalitet kräver engagemang. För att hjälpa våra medarbetare och projekten att få en bättre förståelse och skapa förståelse för rutiner, strukturer och inte minst underlätta uppföljning samt förbättringar, har vi på SEFAB tagit fram en egen lösning för hur vi ska hålla en hög standard i våra projekt. Vi kallar den SEFABs Projektnöjdhet®.

SEFABs Projektnöjdhet gör dig som kund eller underentreprenör delaktig i informationsflödet på ett nytt sätt, exempelvis när det gäller avvikelser. Den ger engagerade projektledare ökade möjligheter till både kontroll över, och insyn i, kvalitetsarbetet.

Arbetets omfattning anpassas till storleken på det enskilda projektet och kan därför variera. Normalt sett inleds ett projekt med en genomgång där vi presenterar de olika kontrollfunktionerna och vad som förväntas av de inblandade i deras olika roller. Under projektets gång har vi ett eller flera utvecklingsmöten med plats- och arbetschefer för kunskapsåterföring och avvikelsehantering. Projektet avslutas med en avstämning där vi går igenom betyget på projektnöjdheten tillsammans med beställaren.

 

Delaktighet för alla parter

SEFABs Projektnöjdhet® gör dig som kund eller underentreprenör delaktig i informationsflödet på ett nytt sätt, exempelvis när det gäller avvikelser. Den ger engagerade projektledare ökade möjligheter till både kontroll över, och insyn i, kvalitetsarbetet.

Via projektnöjdhetsmodellen granskas inte bara kvaliteten på själva byggarbetet. SEFAB Projektnöjdhet® består av fem delar, som på olika sätt bidrar till det totala värdet. 

Kunskapsåterföring

Arbetets omfattning anpassas till storleken på det enskilda projektet och kan därför variera. Normalt sett inleds ett projekt med en genomgång där vi presenterar de olika kontrollfunktionerna och vad som förväntas av de inblandade i deras olika roller. Under projektets gång har vi ett eller flera utvecklingsmöten med plats- och arbetschefer för kunskapsåterföring och avvikelsehantering. Projektet avslutas med en avstämning där vi går igenom betyget på projektnöjdheten tillsammans med beställaren. 

KVALITET

SEFAB är certifierande enligt ISO 9001 (kvalitet). Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp kvaliteten och effektiviteten i våra projekt, bland annat genom kvalitetsrevisioner. Syftet är att undersöka att beskrivningar och verklighet uppfyller de åtaganden, policyer och målsättningar som SEFAB arbetar enligt. Syftet är också att arbeta med möjliga förbättringar, förebygga risker och avvikelser samt höja kompentensen i projekten.

ISO 9001
Miljö

SEFAB är certifierande enligt ISO 14001 (miljö). Vi jobbar tillsammans med våra beställare, leverantörer och underentreprenörer för att minimera våra projekts miljöpåverkan genom att bland annat minska avfallsmängderna, öka sorteringsgrad samt tillämpa innovativa och energieffektiva lösningar. 

SEFABs miljöarbete ska vara förebyggande, återkommande och ständigt utvecklas och förbättras. Du kan läsa vår miljöpolicy här.

ISO 14001
arbetsmiljö

SEFAB är certifierande enligt ISO 45001 (arbetsmiljö). Det råder inga tvivel om att arbetsmiljöarbetet är en självklar och naturlig del av vår verksamhet. All personal på arbetsplatsen är inkluderad i arbetsmiljöarbetet och vid en revision säkerställer vi att våra rutiner (exempelvis skyddsronder, heta arbeten, APD, säkerhetskrav) efterlevs och att arbete utförs på ett säkert sätt.

ISO 45001 png
Hållbarhet

SEFAB vill bidra till en hållbar utveckling och minimera negativa effekter av våra beslut och aktiviteter på samhälle och miljö genom ett öppet och etiskt agerande som överensstämmer med hållbar utveckling inklusive samhällets välfärd, tar hänsyn till intressenters förväntningar, följer gällande lagstiftning och är i enlighet med normer och förhållningssätt samt genomsyrar företaget och integreras i vår verksamhet. Exempelvis hjälper vi till att rädda och öka den biologiska mångfalden genom en ekosystemtjänst där vi bidrar till en bikupa i stadsmiljö, läs mer om initiativet här. Vår hållbarhetspolicy hittar du här

Läs gärna vår hållbarhetsrapport för 2022. Du hittar den här

NKI

SEFAB jobbar enligt ISO 44001 (samverkan/partnering). För att ständigt kunna förbättra oss och vårt arbete utför vi NKI-undersökningar under olika faser under projektets gång. Detta göra att vi kan ta del av beställares förväntningar och upplevelser gällande exempelvis kommunikation och bemötande. Syftet är att skapa förutsättningar för lyckade projekt och ännu nöjdare kunder.