VISSELBLÅSNING

SEFAB strävar efter att ha ett öppet företagsklimat med hög affärsetik. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till. Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot SEFABs värderingar, uppförandekod eller lag ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns SEFABs Policy för Visselblåsning med tillhörande rapporteringsfunktion.

VAD KAN ANMÄLAS?

Via detta system kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Hit räknas bland annat:
ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan
överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning, en intressekonflikt mellan en anställd och SEFAB eller andra allvarliga oegentligheter som rör SEFABs vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på en arbetsplats och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

VEM KAN ANMÄLA?

Rapporteringsrutinen kan användas av samtliga anställda (oavsett anställningsform). Även kunder, leverantörer eller andra intressenter kan använda systemet.

HUR GÖRS EN ANMÄLAN?

  • Alternativ 1: Rapportera till en chef inom SEFABs organisation eller koncernledningen.
  • Alternativ 2: Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget för Visselblåsning, se nedan.

Web: https://app.prewoe.com/whistleblower/company/sefab

HUR ANMÄLS ANDRA ÄRENDEN?

  • Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott samt trakasserier, mobbning, missnöje med lön och liknande ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller på sådant sätt som SEFABs andra policys, riktlinjer och rutiner anger.

RAPPORTERINGSVERKTYGET

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör.
Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga.

Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

För att göra din anmälan går du till https://app.prewoe.com/whistleblower/company/sefab

VEM TAR EMOT ANMÄLAN?

I visselblåsarärenden samarbetar SEFAB med Mindgear som är en utomstående och oberoende aktör. Alla anmälningar tas emot och hanteras av Mindgear. Efter att anmälan gjorts och uppgifterna bekräftats vara relevanta i ett visselblåsarärende bekräftas inom 7 dagar till den som slagit larm att anmälan tagits emot. Anmälan lämnas därefter till en för uppgiften särskilt utsedd person inom organisationen och beslut fattas om vidare handläggning. Information om hur ärendet följs upp lämnas senast inom 3 månader till den som slagit larm. Om organisationen begär det utför erfarna och välutbildade utredare hos Mindgear utredningsarbetet enligt särskilda rutiner medan uppgifterna hanteras i säkra ärendehanteringssystem. Inga uppgifter om anmälaren kommer att avslöjas såvida du som anmälare inte gett ditt godkännande till detta. Du väljer själv om du vill vara helt anonym för Mindgears utredare eller om du vill säga vem du är.

ÅTERKOPPLING

  • Du kan följa upp ditt ärende via https://app.prewoe.com/whistleblower/company/sefab med det användarnamn och lösenord som du får när du genomför din vissling. Logga gärna in regelbundet eftersom utredarna kan komma att behöva ställa kompletterande frågor till dig och i vissa fall vilja agera så snabbt som möjligt.