SEFAB skall utifrån sina kunders behov erbjuda den bästa totallösningen och i ett tidigt skede erbjuda kompletta kunskaper avseende, kostnadsanalyser, projektering, byggledning och genomförande av byggnadsentreprenader

 

Våra ledstjärnor påvisar hur vi jobbar inom företaget. Ledstjärnorna stöds med nyckelord som är minst lika viktiga. Vi förväntar oss att våra leverantörer och underentreprenörer, som vi ingår samarbete med, jobbar utifrån samma inställning.

Uppförandekoden har tagits fram för att säkerställa att vi och våra affärspartners jobbar utifrån gemensamma grundvärderingar och en god affärssed. Alla tänkbara situationer kan dock inte täckas in i dokumentet, men syftar till att hjälpa oss i det dagliga arbetet.

Varor och tjänster som levereras skall följa svensk lagstiftning och vara förenliga med FN:s Global Compact:s 10 principer (www.unglobalcompact.org). Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet samt FN:s konvention mot korruption.

ARBETSMILJÖ

Vi arbetar systematiskt och förebyggande för att ständigt förbättra arbetsmiljön.

JÄMSTÄLLDHET- OCH DISKRIMINERING

Hela organisationen ska genomsyras av vårt grundläggande synsätt om alla människors lika värde. Oavsett kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, nationalitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, funktionshinder och gränsöverskridande identitet eller uttryck, ges alla samma möjligheter till anställning, utbildning, utveckling och befordran.

MILJÖ

SEFABs miljöarbete ska vara förebyggande, återkommande och ska ständigt utvecklas och förbättras. Miljöarbetet ska
bedrivas systematiskt och strukturerat, där lagar och andra krav ska utgöra miniminivån i allt arbete för hållbar utveckling.

Vi ska bedriva vårt arbete med att skydda miljön genom att:

  • Driva miljöarbetet tillsammans med våra kunder, underentreprenörer och leverantörer
  • Aktivt arbeta med att minska vår egen energianvändning och vår egen miljöpåverkan
  • Hantera vårt avfall på ett miljöriktigt sätt
  • Följa gällande miljölagstiftning
  • Uppmuntra medarbetare till att ta ansvar för miljön och att se miljöfrågorna som en naturlig del av den dagliga verksamhete

KVALITET

Genom ständig utveckling och förbättring av vår verksamhet och våra entreprenader ska SEFAB leverera anpassade tjänster och lösningar inom projektet, med rätt kvalitet och vid rätt tid. Vi ska uppfylla eller överträffa krav och förväntningar från kunder och övriga intressenter och kontinuerligt förbättra vårt ledningssystem Projektnöjdhet.

För att uppnå önskad kvalitet krävs att alla anställda är involverade och samarbetar genom att:

  • Ha kompetenta medarbetare och ledare
  • Arbeta med ständiga förbättringar
  • Aktivt deltaga i det egna ledningssystemet Projektnöjdhet
  • Säkerställa att leverans sker i rätt tid
  • Leverera kvalitativa och felfria produkter

INTEGRITET

Ta alltid hänsyn och beakta människors integritet.